Rogers Group

Our group consists of a diverse mix of students and postdocs, including people from chemistry, physics, electrical engineering, mechanical engineering, materials science and chemical engineering. Members over the last three years have, in addition to the US, originated from Germany, China, Vietnam, Singapore, Portugal, Mexico, India, Turkey, France, Korea, Pakistan, Thailand, Taiwan and Ukraine.

PhD Students:

Claire Liu (Univ. Chicago)
Andreas Tzavelis (Dartmouth Univ.)
Andrew Efimov (Johns Hopkins Univ.)
Joanna Ciatti (Univ. Michigan)
Yiming Liu (Washington Univ.)
Yue Wang (UIUC)
Youngdo Kim (SKKU)
Jay Kwak (Rose-Hulman)
Yu-Ting Huang (Natl Taiwan Univ)

MS Students:

Chixuan Chen (Columbia U.)
Ziyu Chen (UW Madison)
Shuming Kang (UIUC)
Jiayang Liu (Sichuan)
Xinyue Lu (NU)
Yinsheng Lu (U. Pitt.)
Kuan Sheng (Taiwan U.)
Jin Wang (Sichuan U.)
Wenyuan Yan (Tongji)
Zhuoran Zhang (UIUC)
Yu Xuan Chin (U. Rochester)
Dane Hintermuller (Carleton University)
Ruihao Song (CAU)
Yiuri Xiong (UConn)
Kaiyu Zhao (Jilin University)

Undergraduate Students: Many, typ. between 20 and 40

Postdoctoral Fellows:

Haiwen Luan (Northwestern)
Geumbee Lee (KU)
Dasom Yang (Yonsei Univ.)
Ouyang Wei (MIT)
Jihye Kim (SKKU)
Jin Tae Kim (UIUC)
Shuo Li (Cornell)
Minsu Park (KAIST)
Xinchen Ni (MIT)
Ziying Hu (UCSD/Northwestern)
Seonggwang Yoo (GIST)
Hak-Young Ahn (Korea Univ.)
Jae-Young Yoo (KAIST)
Yamin Zhang (GT)
Jaeho Shin (SNU)
Soongwon Cho (Imperial College)
Hedan Bai (Cornell)
Hee Sup Shin (Carnegie Mellon Univ.)
Kento Yamagishi (Singapore Univ Tech. and Design)
Min-Kyu Lee (SNU)
Yunyun Wu (Univ. Windsor)
Chanho Park (Yonsei)
Jiaqi Liu (U Penn)
Tianyu Yang (UIUC)
Matt Flavin (MIT)
Amir Vahabikashi (NU)
Ken Madsen (UIUC)
Kyoungho Ha (UT at Austin)
Jong Uk Kim (SKKU)
Minsung Kim (SNU)
Naijia Liu (Yale)
Juyeol Bae (UNIST)
Jihun Park (Univ. Chicago)
Seung Gi Seo (Inha Univ)
Yayun Du (UCLA)
Youngjin Jo (SKKU)
Woo-youl Maeng (Korea Univ)
Mingzheng Wu (Northwestern)
Minho Seong (UNIST)
Shaghayegh Shajari (Univ. Calgary)
Sun Hong Kim (SNU)
Jianlin Zhou (Cornell)

Visiting Faculty, Students and Researchers:

Kyung Su Kim (Korea Univ)
Lilian Alarcon (Universidad Nacional del Litoral)

Research Staff:

Tony Banks
Jacob Trueb

Temporary Researchers:

Fei Liu (SEU)
Jianyu Gu (Univ of British Columbia)