Rogers Group

Our group consists of a diverse mix of students and postdocs, including people from chemistry, physics, electrical engineering, mechanical engineering, materials science and chemical engineering. Members over the last three years have, in addition to the US, originated from Germany, China, Vietnam, Singapore, Portugal, Mexico, India, Turkey, France, Korea, Pakistan, Thailand, Taiwan and Ukraine.

PhD Students:

Andrew Efimov (Johns Hopkins Univ.)
Joanna Ciatti (Univ. Michigan)
Yue Wang (UIUC)
Youngdo Kim (SKKU)
Jay Kwak (Rose-Hulman)
Yu-Ting Huang (Natl Taiwan Univ)
Xinming Li (USC)
Liangsong Zeng (Xi’an Jiaotong Univ)

MS Students:

Shiyuan Duan (Univ Maryland)
Chengye Fan (TU Dublin)
Yaching Hsu (Natl Taiwan Univ)
Baicen Li (U Missouri)
Jiying Li (ECUST)
Mingyu Zhou (Northwestern)
Hanbang Hua (Berkeley)
Yuxuan Mao (SJTU)
Gavin McRae (Wake Forest)
Hongyuan Qi (U Wisc Madison)
Heyang Wang (Univ Florida)
Hanbing Wu (Univ Missouri)
Yiuri Xiong (UConn)
Yue Ying (SYSU)
Hanyin Yuan (RPI)
Zijie Xu (Univ. Pitt.)
Kaiyu Zhao (Jilin University)
Zhengguang Zhu (UC Davis)

Undergraduate Students: Many, typ. between 20 and 40

Postdoctoral Fellows:

Haiwen Luan (Northwestern)
Geumbee Lee (KU)
Dasom Yang (Yonsei Univ.)
Jihye Kim (SKKU)
Jin Tae Kim (UIUC)
Ziying Hu (UCSD/Northwestern)
Seonggwang Yoo (GIST)
Hak-Young Ahn (Korea Univ.)
Jae-Young Yoo (KAIST)
Yamin Zhang (GT)
Soongwon Cho (Imperial College)
Hee Sup Shin (Carnegie Mellon Univ.)
Yunyun Wu (Univ. Windsor)
Chanho Park (Yonsei)
Jiaqi Liu (U Penn)
Tianyu Yang (UIUC)
Matt Flavin (MIT)
Amir Vahabikashi (NU)
Ken Madsen (UIUC)
Kyoungho Ha (UT at Austin)
Jong Uk Kim (SKKU)
Minsung Kim (SNU)
Naijia Liu (Yale)
Juyeol Bae (UNIST)
Jihun Park (Univ. Chicago)
Seung Gi Seo (Inha Univ)
Yayun Du (UCLA)
Youngjin Jo (SKKU)
Woo-youl Maeng (Korea Univ)
Mingzheng Wu (Northwestern)
Minho Seong (UNIST)
Shaghayegh Shajari (Univ. Calgary)
Sun Hong Kim (SNU)
Jianlin Zhou (Cornell)
Bosung Kim (SKKU)
Seung Eun Son (Hanyang)
Seunghee Cho (KAIST)
Tae Yeon Kim (POSTECH)
Tae Wan Park (Korea Univ)
Jae Hee Lee (KAIST)
Siyi Xu (Harvard)
Yongwoo Kang (SNU)

Visiting Faculty, Students and Researchers:

Kyung Su Kim (Korea Univ)
Lilian Alarcon (Universidad Nacional del Litoral)

Research Staff:

Tony Banks
Jacob Trueb

Temporary Researchers:

Jianyu Gu (Univ of British Columbia)
Xinyue Lu (NU)
Dane Hintermuller (Carleton University)
Ruihao Song (CAU)