Rogers Group

Our group consists of a diverse mix of students and postdocs, including people from chemistry, physics, electrical engineering, mechanical engineering, materials science and chemical engineering. Members over the last three years have, in addition to the US, originated from Germany, China, Vietnam, Singapore, Portugal, Mexico, India, Turkey, France, Korea, Pakistan, Thailand, Taiwan and Ukraine.

PhD Students:

Jae Hwan Kim (UIUC)
Surabhi Madhvapathi (Univ. Cal, Berkeley)
Yixin Wu (Tsinghua)
Jean Kwak (UIUC)
Hexia Guo (USTC)
Claire Liu (Univ. Chicago)
Masahiro Irie (Keio Univ.)
Ivy Huang (Columbia Univ.)
Hany Arafa (ASU)
Andreas Tzavelis (Dartmouth Univ.)
Andrew Efimov (Johns Hopkins Univ.)
Joanna Ciatti (Univ. Michigan)
Grace Wilkerson (Rice Univ.)
Yiming Liu (Washington Univ.)
Yue Wang (UIUC)
Youngdo Kim (SKKU)

MS Students:

Mengjia Zhao (BUCT)
Lingzi Meng (HFUT)
Jihoon Han (NU)
Shuming Kang (UIUC)
Fei Liu (SEU)
Wenyuan Yan (Tongji)
Yihan Liu ()
Gary Tsai (NU)
Yang Weng (UoB)
Yuhe Zhang (Nanjing Tech)
John Williams (Northwestern)
Hao Zang (U. Waterloo)
Jin Wang (Sichuan U.)
Yinsheng Lu (U. Pitt.)
Kuan Sheng
Zhuoran Zhan (UIUC)

Undergraduate Students: Many, typically between 20 and 40

Postdoctoral Fellows:

Yoonseok Park (TU Dresden)
David (Yeonsik) Choi (U. Cambridge)
Andrea Carlini (UCSD / Northwestern)
Abraham Vazquez-Guardado (UCF)
Han Jun Ryu (SKKU)
Haiwen Luan (Northwestern)
Geumbee Lee (KU)
Hyoyoung Jeong (UT Austin)
Changsheng Wu (Georgia Tech)
Dasom Yang (Yonsei Univ.)
Viviane Forsberg (Mittuniversitetet)
Hong Joon Yoon (SKKU)
Joohee Kim (Yonsei)
Ouyang Wei (MIT)
Youn Joung Kang (KAIST)
Jihye Kim (SKKU)
Jin Tae Kim (UIUC)
Katy Jinkins (Univ. Wisc.)
Shuo Li (Cornell)
Roy (Donghwi) Cho (KAIST)
Minsu Park (KAIST)
Xinchen Ni (MIT)
Ziying Hu (UCSD/Northwestern)
Seonggwang Yoo (GIST)
Hak-Young Ahn (Korea Univ.)
Jae-Young Yoo (KAIST)
Zhengwei Li (UIUC)
Yamin Zhang (GT)
Jaeho Shin (SNU)
Shanliang Liu (Purdue/Yale)
Seyong Oh (SKKU)
Soongwon Cho (Imperial College)
Hedan Bai (Cornell)
Hee Sup Shin (Carnegie Mellon Univ.)
Kento Yamagishi (Singapore Univ Tech. and Design)
Min-kyu Lee (SNU)
Yunyun Wu (Univ. Windsor)
Chanho Park (Yonsei)
Junhwan Choi (KAIST)
Sarah Rehn (Rice)
Jiaqi Liu (U Penn)

Visiting Faculty, Students and Researchers:

Jonguk Kim (SKKU)
Kyung-Mi Lee (Korea Univ)
Prof. Sung Hun Jin (Incheon National Univ)
Seung Yeob Kim (Incheon National Univ)
Jinheon Jeong (Incheon National Univ)
Samet Sahin (Bilecik Univ.)
Yurina Sekine (Japan Atomic Energy)
Seunghee Hanna Cho (KAIST)

Research Staff:

Tony Banks
Jacob Trueb