Rogers Group

Our group consists of a diverse mix of students and postdocs, including people from chemistry, physics, electrical engineering, mechanical engineering, materials science and chemical engineering. Members over the last three years have, in addition to the US, originated from Germany, China, Vietnam, Singapore, Portugal, Mexico, India, Turkey, France, Korea, Pakistan, Thailand, Taiwan and Ukraine.

Graduate Students:

Sang Min Won (UIUC)
Siddharth Krishnan (Wash Univ)
Peter Lee (UIUC)
Jae Hwan Kim (UIUC)
Yiyuan Yang (UIUC)
Simone Heo (UIUC)
Surabhi Madhvapathi (Berkeley)
Quansan Yang (Tsinghua)
Yixin Wu (Tsinghua)
Jean Kwak (UIUC)
Hexia Guo (USTC)
Claire Liu (Univ. Chicago)
Masahiro Irie (Keio Univ.)
Ivy Huang (Columbia Univ)
Hany Arafa (ASU)

Myeong Namkoong (UIUC)
Qihui Zhang (Shanghai Jiatong)
Chengkai Xu (UC Irvine)
Yameng Xu (Xian Jiatong)
Yewei Gao (Univ. Calif. at Irvine)
Haixu Shen (Univ. Calif. at San Diego)
Zheng Qiao (Emory Univ.)
Jiahong Li (Wuhan Univ.)
Ashley Xu (UCAS)

Undergraduate Students: Many, typically between 20 and 40

Postdoctoral Fellows:

Sung Bong Kim (Korea Univ)
Jan-Kai Chang (Natl Taiwan Univ)
Enming Song (Fudan Univ)
Jinghua Li (Duke Univ.)
Wubin Bai (MIT)
Amay Bandodkar (UCSD)
Jayhun Koo (KAIST)
Jonathan Reeder (UT)
Alina Rwei (MIT)
Aurelie Hourlier-Fargette (Univ Pierre et Marie Curie)
Mengdi Han (Peking Univ)
Hangbo Zhao (MIT)
Xiaoyue Ni (Caltech)
Di Lu (Stanford)
Wei Lu (Brookhaven)
Yong Suk Oh (KAIST)
Jie Zhao (Stanford)
Yoonseok Park (TU Dresden)
Kyeongha Kwon (KAIST)
Daniel Franklin (UCF)
David (Yeonsik) Choi (U. Cambridge)
Andrea Carlini (UCSD / Northwestern)
Abraham Vazquez-Guardado (UCF)
Minho Seo (KAIST)
Han Jun Ryu (SKKU)
Sung Soo Kwak (SKKU)

Visiting Faculty, Students and Researchers:

Xuexian Chen (Peking Univ)
Jilong Ye (Tsinghua Univ)
Seon Hee Seo (KERI)
Stephanie Schon (ETH)
Jonguk Kim (SKKU)
Yuhang Ma (Tianjin)
Shenglian Yao (USTB)

Research Staff:

Tony Banks